İşbu Gizlilik Politikası, “oyuncemiyeti.com” alan adlı web sitesi ile mobil web sitesi ve Oyun CEMİYETİ mobil uygulaması (bu üçü birlikte “Site” olarak anılacaktır) üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanan kullanıcının kişisel verilerinin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır.

Oyun Cemiyeti, Talatpaşa Caddesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1/13 Levent/İstanbul……….……… adresinde mukim SanalCoach Elektronik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi’nin bir markası ve sunduğu bir hizmettir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi SanalCoach Elektronik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi olup, işbu Gizlilik Politikası kapsamında “Oyun Cemiyeti” olarak anılacaktır.

Site üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirerek veya üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin doğrudan Site üzerinden Oyun Cemiyeti hizmetlerinden faydalanan kullanıcı (işbu Gizlilik Politikası kapsamında “Kullanıcı” olarak anılacaktır), işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Oyun Cemiyeti, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterir.

İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgi kişisel veridir. Bu anlamda ad, soyadı, iletişim bilgileri, tarayıcı çerez (cookie) bilgileri, IP adresi, kişinin cinsiyeti vb. bilgiler kişisel veridir. Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen, kaydetme, depolama, muhafaza etme, aktarma, sınıflandırma ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlem kişisel veri işleme faaliyetine girer.

Kullanıcı’nın işlenen kişisel verilerinin bir kısmı, doğrudan üyelik veya profil oluşturma sırasında veya sonrasında Kullanıcı tarafından sağlanmakta olup, bazı kişisel veriler ise otomatik yollarla elde edilmektedir. Üyelik sırasında Kullanıcı’nın bizzat Oyun Cemiyeti ile paylaştığı bilgiler şunlardır:

Ad, soyadı,

Kullanıcı adı,

Telefon numarası,

Cinsiyeti,

Profil resmi,

Kullanıcı’nın bizzat sağlamamış olmasıyla birlikte otomatik yollarla elde edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler şunlardır:

Tarayıcı çerez (cookie) bilgileri,

Kullanıcı işlem bilgisi (IP adresi),

Genel konum verileri,

Site içi hareketler - sayfa gezinti bilgileri,

Davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcı’nın kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere Oyun Cemiyeti tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kullanıcı’nın üyelik veya profil oluşturma sırasında sağlamış olduğu bilgiler, üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi ve gerektiğinde Oyun Cemiyeti tarafından kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır.

Otomatik yollarla elde edilen veriler, Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden Kullanıcı’nın site içi deneyimlerini zenginleştirmek, Oyun Cemiyeti tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak pazar araştırmalarında bulunmak, yeni ürün ve hizmetleri kullanıcılara tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca Site üzerinden sunulan reklamların kişiselleştirilebilmesi amacıyla da bu veriler Oyun Cemiyeti tarafından kullanılabilir. Kullanıcı Oyun Cemiyeti hizmetlerini kullanması halinde, bu sayılan veri işleme faaliyetine onay vermiş sayılır.

Bunlarla birlikte Oyun Cemiyeti, 5651 sayılı Kanun’da yer alan, yer sağlayıcı olarak yükümlülüklerini yerine getirmek adına site içi işlem loglarını belli bir süreyle saklamaktadır.

Ayrıca Oyun Cemiyeti, Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Kullanıcı ile Oyun Cemiyeti arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Oyun Cemiyeti’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çerezler (Cookies)

Çerezler Site’nin Kullanıcı’nın tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, çevrimdışı olsa bile Kullanıcı’nın cihazının ana belleğinde saklanır ve çevrimiçi iken kullanıcının site üzerinde daha önceki oturumdan kalan tercihleri ve ayarlarını siteye bildirmek suretiyle sitenin kullanımını Kullanıcı açısından kolaylaştırır. Çerezler, Kullanıcı Site’ye giriş yaptığı andan itibaren otomatik olarak yüklenir. Ancak Kullanıcı dilerse tarayıcı ayarlarından bu metin dosyalarının yüklenmesini engelleyebilir. Engellenmesi durumunda site düzgün çalışmayabilir veya kullanıcının ayarları kaydedilmeyebilir.

Çerezler aynı zamanda hangi sayfaya kaç kişinin giriş yaptığı, bir kişinin herhangi bir internet sayfasını kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amaçlarıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın Site’deki davranışları, hangi sayfaları ne kadar ziyaret ettiği vb. veriler de çerezlerle bağdaştırılarak Site tarafından davranışsal reklamcılık amaçlarıyla kullanılabilir. Ancak belirtilen bu amaçlar dışında çerezler, kullanıcının ana belleğinde depolanan verilerin alınması gibi amaçlarla kullanılmaz.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Oyun Cemiyeti, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla Oyun Cemiyeti’nin meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Oyun Cemiyeti tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kullanıcı’nın kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:

Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde Oyun Cemiyeti’ne yöneltilen bilgi ve belge talepleri,

Oyun Cemiyeti’nin ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,

Bir marka ve hizmet olarak Oyun Cemiyeti internet sitesinin ve mobil uygulamasının sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,

Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.

Oyun Cemiyeti internet sitesi ve mobil uygulamasının el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

Kullanıcı’nın Hakları

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Talatpaşa Caddesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1/13 Levent/İstanbul …………… adresinde mukim SanalCoach Elektronik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi’dir. Veri sahibi olarak her Kullanıcı, info at oyuncemiyeti.com………….. adresine mail atarak kendisiyle ilgili:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahiptir.

Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu,

Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

Veri Güvenliğine İlişkin Hükümler

Kişisel veriler, Oyun Cemiyeti‘nin sunucularında saklanmaktadır. Kanun uyarınca Oyun Cemiyeti,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve

Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Oyun Cemiyeti‘nin gerekli bütün veri güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Oyun Cemiyeti’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

Oyun Cemiyeti, Kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde, Oyun Cemiyeti söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler

Oyun Cemiyeti, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Uygulanan Hukuk ve Yetki

İşbu Gizlilik Politikası’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.